Skip to content

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) – dále jen GDPR) ve vztahu k osobním údajům uživatelů je společnost DraglerConsult se sídlem ve Wrocławi na adrese ul. Złotnicka 10/12, NIP: 8981549800, e-mailová adresa info@dragler.pl.

1. Poskytnutí osobních údajů uživatele a souhlas se zpracováním jsou zcela dobrovolné. Všechny poskytnuté osobní údaje správce jsou zpracovávány pouze v rozsahu a účelu, na který uživatel udělil souhlas, tj. poskytnutí informací o produktech, vyhotovení nabídek a realizaci objednávek. V případě, že uživatel neposkytne nezbytné údaje a nevyjádří souhlas se zpracováním, může být realizace zakázky nebo objednávky nemožná.

2. Správce zajišťuje bezpečnost poskytnutých údajů a dodržování práv uživatele vyplývajících z nařízení GDPR.

3. Osobní údaje uživatele budou zpracovávány pro provádění obchodních operací (nabídky, objednávky, fakturace), stejně jako pro daňové účely a účely vyplývající z právních zájmů správce (právní základ: GDPR; čl. 6 odst. 1: b, c, f)

a. Osobní údaje uživatele budou uchovávány a zpracovávány za účelem uzavření nebo provedení smlouvy (objednávka/zakázka) a plnění povinnosti správce osobních údajů, budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím uplynutí po dobu nezbytnou k poslední obsluze zákazníků (např. reklamační služby), zajištění nebo vymáhání případných nároků, plnění právní povinnosti správce osobních údajů (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů)

b. osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu vlastních produktů nebo služeb správce osobních údajů na základě oprávněného zájmu budou zpracovávány do doby, než osoba, které se údaje týkají, podá námitku.

4. Uživatel má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a požadovat jejich opravu nebo úplné vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů.

a. v případě, že právním základem zpracování byl udělený souhlas osoby: souhlas může být kdykoliv odvolán,

b. pokud právním základem je nezbytnost zpracování údajů pro provedení smlouvy: vymazání údajů může být nemožné, pokud zpracování vyžadují platné předpisy (např. daňové).

Výše uvedené požadavky lze uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránce služby nebo prostřednictvím poštovní korespondence na adresu uvedenou v úvodu tohoto dokumentu.

5. Správce může odmítnout smazání údajů uživatele pouze v případech stanovených platnými předpisy.

6. Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu k provedení smlouvy, zejména pro realizaci smlouvy a zaslání korespondence uživateli, údaje mohou být poskytnuty Polské poště nebo vybrané kurýrní společnosti.

7. Osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům, pokud to vyplývá z jiných předpisů nebo právních povinností správce.

8. Uživatel, který má námitky k zpracování svých osobních údajů správcem, má právo podat stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (UODO).

9. Další podrobnosti o shromažďování nebo zpracování osobních údajů lze získat od správce kdykoliv. Kontaktní informace lze nalézt na začátku tohoto dokumentu.

10. Správce si vyhrazuje právo provádět změny v této zásadě ochrany osobních údajů kdykoliv. Zároveň se zavazuje informovat o významných změnách prostřednictvím zveřejnění vhodného sdělení na stránce dragler.pl v sekci Firma.

11. Správce si vyhrazuje právo provádět změny týkající se způsobu informování o provedených změnách v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

1. Správce za účelem poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků vytváří a uchovává dočasné soubory a získává přístup k vybraným informacím v zařízeních uživatele. V rámci služby jsou používány dva typy cookies: dočasné a trvalé.

2. Cookies – označuje binární data, obvykle malé textové soubory, uložené a uchovávané v zařízeních uživatele, které jsou využívány v programovacích jazycích k efektivnější komunikaci webové stránky a uživatele.

3. Soubory cookies vytvořené na zařízeních uživatele mohou pocházet jak z systému správce, tak z externích programů sledujících komunikaci na internetu.

4. Kromě cookies odeslaných ze stránky, se kterou jsme spojeni, mohou být tyto soubory odeslány také ze serverů stránek, na které se odkazujeme, např. Google, YouTube (správce cookies: Google Inc. se sídlem ve USA) nebo sociální sítě.

5. Uživatel má možnost omezit nebo vypnout přístup k souborům cookies do svého zařízení. Pokud se uživatel rozhodne tuto možnost využít, bude mu poskytnuto používání služby mimo funkce, které přirozeně vyžadují soubory cookies.

6. Pokud uživatel po seznámení s tímto sdělením ponechá nastavení svého aktuálně používaného koncového zařízení (zejména nastavení prohlížeče), které umožňuje používání cookies, podle článku 173 odst. 2 uživatel souhlasil s používáním cookies na aktuálně prohlížené stránce a podstránkách.

Služba využívá službu analýzy návštěvnosti webových stránek poskytovanou společností Google Inc. – Google Analytics.

MÍT DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS